Some, any, much, many
Some, any, much, many

Abychom se mohli věnovat slovíčkum SOME, ANY, MUCH a MANY, potřebujeme si ujasnit pojmy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Nejjednodušší vysvětlení je, že počitatelná podstatná jména můžeme počítat, kdežto nepočitatelná počítat nemůžeme. Nepočitatelná podstatná jména jsou různé látky (milk-mléko, water-voda, flour-mouka...), abstraktní věci, myšlenky a nápady (art - umění, knowledge - znalosti, information - informace, love - láska, happiness - štěstí, advice - rada...) a několik dalších výjimek (furniture - nábytek, luggage - zavazadlo...)

Pokud si nejste jistí, zda je podstatné jméno počitatelné, vždy to zjistíte v dobrém slovníku.

SOME

---> nějaký

Some se používá v kladných větách nebo v otázkách, pokud něco nabízíme a očekáváme kladnou odpověď

Po some následuje buď podstatné jméno počitatelné v množném čísle nebo nepočitatelné podstatné jméno

Kladné věty

I would like some apples. - Chtěl bych nějaká jablka.

There are some cups on the table. Na stole jsou nějaké šálky.

There is some coffee in the coffee pot. - V konvici je nějaká káva.

Otázky - Nabízíme

Would you like some tea? - Dali byste si nějaký čaj? 

Would you like some cookies? - Dáte si nějaké sušenky?

May I offer you some starters? - Mohu Vám nabídnout nějaké předkrmy?

 ANY

 ---> nějaký, žádný, jakýkoliv

Any se používá v záporných větách (žádný), v otázkách (nějaký) nebo v kladné věte (v té se any překládá jako jakýkoliv)

Po any následuje podstatné jméno počitatelné v množném čísle nebo nepočitatelné postatné jméno

Záporné věty

I don´t have any luggage. - Nemám žádná zavazadla.

I don´t want any money. - Nechci žádné peníze.

I don´t need any new socks. - Nepotřebuji žádné nové ponožky.

Otázky

Do you need any help? - Potřebujete pomoc?

Do you have any new books? - Máte nějaké nové knihy?

Will you buy any oranges? - Koupíš nějaké pomeranče?

Kladné věty

I eat any fruit. - Jím jakékoliv ovoce.

I would like any beverage. - Dám si jakýkoliv nápoj.

I´ll have any meat. - Dám si jakékoliv maso.

MANY

---> mnoho

Many se používá s podstatnými jmény počitatelnými v množném čísle

There are many people there. - Je tam hodně lidí.

Do you have many animals? - Máš hodně zvířat.

I don´t know many famous people. - Neznám mnoho slavných lidí.

MUCH

---> mnoho

Much se používá s podstatnými jmény nepočitatelnými

I have much free time. - Mám hodně  volného času.

I don´t need much money. - Nepotřebuji hodně peněz.

Why do you use so much sugar? - Proč používáš tolik (tak mnoho) cukru?


testy

kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Které z následujících slov není počitatelné:
    • je počitatelné - 10 people = množné číslo
    • ano, beer není počitatelné - je to tekutina, která sama o sobě nemá jasný tvar a objem
    • je počitatelné - 3 eggs - vejce se dají bez problému spočítat
    • je počitatelné - a lot of problems - bohužel i problémy se dají poměrně jasně spočítat a označit číslovkou

slovicka

Seznam slovíček k lekci

some - nějaký  přehrát 
any - jakýkoliv  přehrát 
any - nějaký  přehrát 
many - mnoho  přehrát 
much - mnoho  přehrát 
pot - konvice  přehrát 
cookies - koláčky  přehrát 
offer - nabídnout  přehrát 
luggage - zavazadla  přehrát 
money - peníze  přehrát 
new - nový  přehrát 
socks - ponožky  přehrát 
help - pomoc  přehrát 
need - potřebovat  přehrát 
buy - koupit  přehrát 
fruit - ovoce  přehrát 
beverage - nápoj  přehrát 
meat - maso  přehrát 
animal - zvíře  přehrát 
famous - slavný  přehrát 
sugar - cukr  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka