Communication
Komunikace

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

... pro komunikaci na této základní úrovni je třeba zvládnout několik základních oblastí hovoru, jako jsou například:

  • pozdravy a přivítání
  • představení se
  • vyjádření vlastnictví
  • popis osob a věcí
  • vyjádření základních emocí
  • rozhovor o zaměstnání, rodině a zájmech
  • a další ....

 


seznam kapitol

Seznam lekcí

Greetings - Pozdravy

Několik základních pozdravů a uvítacích frází v angličtině.

Travelling - Cestování

Jak hovořit anglicky o cestování a věcech s tím spojeným.

Getting around a city - Chození po městě

Jak se pohybovat po městě a komunikovat anglicky.

Directions and asking the way - Směry a ptaní se na cestu

Jak anglicky popsat a zeptat se na cestu a ukázat směr

Describing people - Popisování lidí

Jak popsat vzhled a charakter osob v angličtině.

Talking about Life Events - Mluvení o životních událostech

Jak anglicky hovořit o událostech našeho života.

Going to parties - Jdeme na párty

Jak si užít párty a nebát se komunikovat v anglickém jazyce.

Talking about Family - Hovoříme o rodině

Jak anglicky pohovořit o rodině.

Shopping, polite requests - Nakupování a zdvořilé žádosti

Jak nakupovat a zdvořile si o něco říct v angličtině.

Jobs, nationalities and family - Zaměstnání, národnosti a rodina

Jak mluvit o povolání, národnostech a rodině v anglickém jazyce.

Introduce Yourself - Představte se

Jak se v angličtině představit ostatním.

Time, days of the week and months, numbers - Čas, dny v týdnu a měsíce

Jak mluvit o čase, dnech a měsících v angličtině.

Introducing People - Představení lidí

Jak anglicky představit ostatní lidi.

Identifying People and Things - Určení lidí a věcí

Jak anglicky určit a popsat lidi a věci.

Asking for Information - Žádost o informace

Jak se v angličtině zeptat na různé informace

Expressing Likes and Dislikes - Vyjádření toho co máme a nemáme rádi

Jak anglicky vyjádřit, co máme a nemáme rádi.

Hobbies and Things We Like - Koníčky a věci, které máme rádi

Jak mluvit o koníčcích a činnostech, které máme rádi.

Simple Shopping - Jednoduché nakupování

Jak snadno a jednoduše nakoupit v angličtině

Expressing Thanks - Vyjádření díků

Jak anglicky poděkovat

Closing a Conversation - Ukončení rozhovoru

Jak ukončit rozhovor