Tipy a vzory pro písemnou část - Návod
Písemná maturita - návod

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma návod

Co je to NÁVOD a co se od vás očekává

Základní komunikační funkcí návodu a zároveň záměrem jeho autora je sdělit nebo vysvětlit, jak postupovat při realizaci určité činnosti, aby dosáhl očekávaného výsledku. Jde tedy o to konkrétní a co nejpřesnější instrukce k vykonání určitého postupu a k dosažení určitého cíle (sestavení modelu, uvaření jídla atd.). Tyto instrukce musí být jednoznačné, srozumitelné a úplné. Ten, ke komu instrukce směřují = adresát, nemůže žádat autora o vysvětlení. Důležité je směřování slov a popisu přímo adresátovi - obracejte se při psaní přímo na něj. V návodech se užívá popisný slohový postup. Může se kombinovat s prvky slohového postupu informačního a výkladového.
U maturitní zkoušky se návod objevuje ve 2. části písemné práce (60–70 slov).

Struktura

Návod je uveden nadpisem. Za nadpisem jsou řazeny jednotlivé pokyny, kroky postupu, které na sebe časově navazují a jsou logicky propojeny.
Obsahově tematické členění návodu je podpořeno grafickým členěním – odstavce, uspořádání do výčtu, číslování, odrážky. V běžné praxi se u návodů uplatňuje i zvýraznění typu písma, podtrhávání důležitých částí textu, uvádění mezititulků, doplnění obrázky, schématy či fotografiemi. U písemné maturitní zkoušky se vyžaduje grafické členění textu a je přijímáno i uspořádání do bodového výčtu. Grafické zvýraznění (např. tučné písmo) není třeba.

Jazykové prostředky

slovní zásoba a pravopis

 • dynamická slovesa (např. to eat, to drink, to cook,to play);
 • frekvenční příslovce (např. always, often, usually);
 • způsobová příslovce pro vyjádření způsobu realizace (např. well, slowly, quickly);
 • podstatná jména vyjadřující míru, množství a hmotnost (např. a bottle of…, a slice of…, a litre)

mluvnické prostředky

 • obvykle se obracíme na čtenáře ve 2. osobě jednotného čísla
 • instrukce většinou píšeme v přítomném čase (The play button is…) a rozkazovacím způsobu (např. Open the oven…), můžeme použít i čas budoucí (…you will need two eggs.)
 • modální slovesa (např. can, must)
 • předložky
 • v případě psaní receptu – vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen (např. much oil).

syntaktická výstavba

 • převaha jednoduchých vět nebo souřadně spojených vět hlavních
 • věty většinou začínají slovesem = jsou v rozkazovacím způsobu (např. Press the emergency button…)
 • vedlejší věty časové pro vyjádření časové posloupnosti
 • vedlejší věty příslovečné příčinné pro odůvodnění určitých kroků (vedlejší věty podmínkové).

 

U psaní návodu a instrukcí je nejdůležitějším aspektem fakt, že osoba, která Váš návod bude číst si bude s danou činností (vaření jídla atd.) muset pomoci jen a pouze s Vaším návodem, nebude se Vás moci již na nic doptat. Vžijte se tedy vždy do toho, kdo Váš návod bude číst, zda by opravdu danou činnost realizoval podle Vašeho návodu až do zdárného konce. Zde se totiž rozhoduje o tom, zda Váš návod u maturity projde, či ne.

 

MĚJTE NA PAMĚTI:

Při psaní návodu je zcela nutné dodržet logiku daného postupu. Budete-li tedy psát např. návod na míchaná vajíčka, pište nejprve o tom, pro co je nutné dojít do obchodu, že nejprve nalejeme olej na pánev, dáme vajíčka, mícháme…. a tak dále – zdí to banálně, ale je nutné napsat postup logicky od první činnosti až k té poslední, jedině tak dodržíme logiku postupu a čtenář návodu danou činnost zvládne.

Vzorové zadání:

Představte si následující situaci: Váš kamarád z Anglie Vás požádal o napsání návodu na míchaná vejce, která mu při návštěvě u Vás v České republice nesmírně chutnala. Napište mu tedy návod v rozsahu 60-70 slov, ve kterém:

 • popíšete, co je potřeba k přípravě míchaných vajec
 • popíšete kamarádovi postup přípravy míchaných vajec
 • Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

Scrambled Eggs


To make my ultimate Scrambled Eggs, you need about 2-3 eggs, some butter, a little salt, a little pepper and a slice of bread or a roll.


1) Melt a little butter on the pan, about one spoon. Remember, the pan must be heated slightly, not much – that’s the secret.
2) Put eggs on the pan and mix them until they are cooked – the longer the better.
3) Add as much salt and pepper as you like.
4) Serve with a slice of bread or a roll.

Pro vzorové vypracování návodu na míchaná vejce jsme použili číslování, můžete ale také použít odrážky nebo napsat návod do jednoho odstavce. Záleží na Vás, všechny metody jsou z hlediska hodnocení v pořádku.

 

Náš návod perfektně splňuje zadání, je psán pro kamaráda, obsahuje potřebné ingredience (bod zadání č. 1) a postup k přípravě pochutiny (bod zadání č. 2) Jistě by u písemné práce získal vynikající hodnocení.

Hodnocení

Při hodnocení návodu je kladen důraz na funkčnost textu. Jedná se o dodržení tématu a jeho přesné, jednoznačné a srozumitelné zpracování vzhledem k příjemci sdělení. Důležité je přitom dodržení formálního členění textu, zachování časové posloupnosti a logického uspořádání jednotlivých činností. Ke snížení bodového hodnocení může vést vedle nedostatečné funkčnosti textu i absence grafického členění textu. Nepenalizujeme uspořádání textu do bodového výčtu, ani případné užití schémat.
vyuka