Use of Language
Pravidla užití jazyka

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny, základní pravidla pro stavbu anglické věty, slovosled, tvorbu otázky a záporu. Správné použití zájmen, předložek pro popis místa a času, tvary sloves, množné číslo podstatných jmen a další s přehledným vysvětlením v češtině, příklady a spoustou cvičení.

... jak jste si přečetli v základním popisu této kapitoly, gramatická témata zde probíraná Vám umožní získat nezbytné základy pro plynulou komunikaci v angličtině a po prostudování všech lekcí dokážete: 

  • používat základní slovesa - zejména BE a HAVE
  • tvořit kladné věty, otázky a zápory vždy se správným slovosledem
  • vyjádřit činnosti a stavy v přítomnosti a minulosti
  • popsat jednoduchým způsobem místo a čas
  • rozkázat a reagovat na rozkaz
  • správně používat osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena
  • tvořit množné číslo podstatných jmen
  • dodržovat základní pravidla pro používání členů a určujících prvků podstatných jmen

 


seznam kapitol

Seznam lekcí

English Pronunciation - Anglická výslovnost

Základy anglické výslovnosti - souhlásky, samohlásky, fonetický přepis.

Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje ....

Osobní a přivlastňovací zájmena a jejich tvary, pro začátečníky v angličtině.

Verb TO BE - Sloveso BÝT

Tvary slovesa BÝT v přítomném čase.

Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka

Jak se tvoří záporné tvary a otázky se slovesem BÝT.

Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu

V angličtině rozlišujeme dva druhy osobních zájmen, podle toho, kde ve větě stojí.

English Alphabet - Anglická abeceda

Znaky a poznámky k výslovnosti anglické abecedy

Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen

Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času

Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností

V této lekci si představíme přítomný čas prostý.

This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those

Ukazovací zájmena v jednotném a množném čísle.

Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves

Tvary pravidelných sloves v minulém čase.

Some, any, a/an - "Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves

Tvary nepravidelných sloves v minulém čase.

Prepositions of time and place - Předložky místa a času

Předložky pro určení místa a času.

Different kinds of questions - Různé druhy otázek

Otázky v angličtině a jejich různé typy.

Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas

Popis činností a událostí, které právě probíhají - přítomný průběhový čas.

Imperative - Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob v angličtině.

There is / There are - Vazba There is / There are

Tato vazba se v angličtině používá pro popis prostoru, říká, že něco někde je.

Present tenses for talking about future - Přítomné časy pro vyjádření budoucnosti

Jak vyjádřit plány do budoucna pomocí přítomného průběhového času a kdy použít přítomný prostý čas.

Short answer forms - Krátké odpovědi

Jak popsat schopnosti a dovednosti pomocí způsobových sloves.

Basic sentence structure - Základní větná struktura

Anglická věta má vždy pevnou strukturu, které se můžete držet.

Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš?

Tvary slovesa HAVE GOT.

Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce

Příslovce, která popisují četnost činností, jak často se něco děje.

Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na

Anglické členy určité a neurčité.

Will future - Budoucí čas s WILL

Vyjádření rozhodnutí, slibů a myšlenek v budoucnosti pomocí WILL.