Use of Language
Pravidla užití jazyka

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny

... kapitola věnující se gramatice na této úrovní se věnuje upevnění a dalšímu rozvíjení základů gramatických témat nezbytných pro plynulou a sebejistou komunikaci. Po absolvování následujících lekcí tedy budete:schopni:

  • používat základní slovesa - zejména BE a HAVE
  • tvořit kladné věty, otázky a zápory vždy se správným slovosledem
  • vyjádřit činnosti a stavy v přítomnosti a minulosti
  • popsat jednoduchým způsobem místo a čas
  • rozkázat a reagovat na rozkaz
  • správně používat osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena
  • tvořit množné číslo podstatných jmen
  • dodržovat základní pravidla pro používání členů a určujících prvků podstatných jmen

seznam kapitol

Seznam lekcí

Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky

Subject questions - Otázky na podmět

Subject x Verb Agreement - Shoda podmětu se slovesem (přísudkem)

Spousta věcí angličtině musí "sedět", zejména si musí odpovídat sloveso s podmětem

Imperatives - Rozkazovací způsob

Some, any, a - "Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

How much, how many - "Kolik" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Can/can't for possibility - Sloveso "moci/nemoci" pro vyjádření možnosti

Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď

Non-action Verbs - Stavová slovesa

Anglická slovesa, která netvoří průběhové tvary

Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový

Past simple: be - Minulý čas prostý: sloveso "být"

Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa

Past simple: negative, yes/no questions and short answers - Minulý čas prostý: záporné věty, zjišťovací otázky a krátké odpovědi

Be going to: positive, negative and Wh- questions - "Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky

Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi

Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen

Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen

Tvoření pravidelných superlativů - třetího stupně přídavných jmen

Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností

Present Perfect for life experience: questions with ever - Předpřítomný čas prostý pro vyjádření životní zkušenosti: otázky se výrazem "už někdy"

Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového

Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky

Have to, had to - Sloveso "muset" v přítomném a minulém čase

Should/shouldn't - "Měl by/neměl by"

Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi

Might, will be able to - Možná bude, bude moci

A2-Final test - Závěrečný test úrovně A2