Gramatika

Obsah této kapitoly kurzu je zaměřen na opakovaní gramatiky ve všech okruzích, které jsou pro zvládnutí maturity nezbytná a odpovídá úrovni B2.

 

Abyste opravdu využili svůj čas i prostředky, pusťte se do práce vlastním tempem a postupně projděte všechny lekce a cvičení. Co budete znát projděte rychle, ale projděte. Někdy se může i v naprvní pohled snadné a jasné záležitosti objevit chyták nebo nejasnost. 

Následujících 98 lekcí vám pomůže si udělat v anglické gramatice jasno.


seznam kapitol

Seznam lekcí

Present simple: positive and Wh- questions - Přítomný čas prostý: kladné věty a doplňovací otázky

Present perfect simple vs. continuous - Předpřítomný čas prostý versus průběhový

Prepositions of place - Předložky místa

Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje ....

Osobní a přivlastňovací zájmena a jejich tvary, pro začátečníky v angličtině

Subject questions - Otázky na podmět

Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se

Verb TO BE - Sloveso BÝT

Tvary slovesa BÝT v přítomném čase

Subject x Verb Agreement - Shoda podmětu se slovesem (přísudkem)

Spousta věcí angličtině musí "sedět", zejména si musí odpovídat sloveso s podmětem

Infinitive of purpose - Účelový infinitiv

Expressing probability - Vyjadřování pravděpodobnosti

Verb TO BE - negative and question - Sloveso BÝT - zápor a otázka

Jak se tvoří záporné tvary a otázky se slovesem BÝT

Imperatives - Rozkazovací způsob

"So" vs "such" - "Tak" versus "tak" "takový"

Personal pronouns - object - Osobní zájmena ve funkci předmětu

V angličtině rozlišujeme dva druhy osobních zájmen, podle toho, kde ve větě stojí.

Some, any, a - "nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Quantifiers - Kvantifikátory

"Used to" / "would" - Slovesa "used to" a „would" pro vyjádření dřívějších zvyků

How much, how many - Kolik" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Too, too much, too many, (not) enough - "Příliš", "příliš mnoho" u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, "(ne) dost"

Uses of "whether" - Použití spojky "zda/zda-li"

Plural nouns - Množné číslo podstatných jmen

Can/can for possibility - Sloveso "moci/nemoci" pro vyjádření možnosti

Future time clauses with when, as soon as, before, after, until - Vedlejší věty časové se spojkami "když", "jakmile", "než", "poté co", "dokud ne"

Passives - Trpný rod

Present Simple Basics - Základy přítomného prostého času

Present continuous for "now" - Přítomný čas průběhový pro činnosti probíhající právě teď

First conditional - První podmínková věta

Degrees of probability and possibility - Stupně pravděpodobnosti a možnosti

Present simple for habitual activities - Přítomný prostý čas pro vyjádření běžných činností

V této lekci si představíme přítomný čas prostý.

Non-action Verbs - Stavová slovesa

Anglická slovesa, která netvoří průběhové tvary

Second conditional - Druhá podmínková věta

Future continuous and future perfect - Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas

This / that / these / those - Ukazovací zájmena This / that / these / those

Ukazovací zájmena v jednotném a množném čísle.

Present simple or continuous - Přítomný čas prostý nebo průběhový

"Must have", "could have", "might have" + past participle - Spojení způsobového slovesa s minulým infinitivem

Conditionals - Podmínková souvětí

Past tense of regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves

Tvary pravidelných sloves v minulém čase

Past simple: be - Minulý čas prostý: sloveso "být"

Participle clauses - Polovětné konstrukce s příčestím

Some, any, a/an - Nějaký" pro počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Past simple: regular verbs - Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

"Wish" and "if only" + past perfect - "Přát si" a "kdyby jen" ve spojení s předminulým časem

Prepositions and adverbs - Předložky a příslovce

Irregular past simple verbs - Minulý čas nepravidelných sloves

Tvary nepravidelných sloves v minulém čase

Past simple: irregular verbs - Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa

Relative clauses with who, which, that and where - Vedlejší věty vztažné s výrazy "kdo", "který/á" a "kde"

"Wish" and "if only" - Věty vyjadřující přání

Prepositions of time and place - Předložky místa a času

Předložky pro určení místa a času

Past simple: negative, yes/no questions and short answers - Minulý čas prostý: záporné věty, zjišťovací otázky a krátké odpovědi

Should, shouldn´t , must - Měl by, neměl by, musí

Adverbial phrases - Víceslovná příslovce

Different kinds of questions - Různé druhy otázek

Otázky v angličtině a jejich různé typy.

Be going to: positive, negative and Wh- questions - Chystat se": kladné a záporné věty, doplňovací otázky

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?"

Adverbs of manner - Příslovce způsobu

Present continuous for describing present events and actions - Přítomný průběhový čas

Popis činností a událostí, které právě probíhají - přítomný průběhový čas

Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi

Present Perfect for giving news with just, yet and already - Předpřítomný čas pro oznamování zpráv a novinek s použitím "právě", "už"

Imperative - Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob v angličtině

Comparatives - Druhý stupeň přídavných jmen

Present continuous for future arrangements - Přítomný čas průběhový pro naplánované činnosti

There is / There are - Vazba There is / There are

Tato vazba se v angličtině používá pro popis prostoru, říká že něco někde je

Superlatives - Třetí stupeň přídavných jmen

Used to - Vyjádření minulých zvyků a činností opakovaných v minulosti

Adjective word order - Pořadí přídavných jmen

Present tenses for talking about future - Přítomné časy pro vyjádření budoucnosti

Jak vyjádřit plány do budoucna pomocí přítomného průběhového času a kdy použít přítomný prostý čas

Present perfect for life experiences - Předpřítomný čas pro vyjádření životních zkušeností

Future continuous and future simple - Budoucí čas průběhový a budoucí čas prostý

Short answer forms - Krátké odpovědi

Jak popsat schopnosti a dovednosti pomocí způsobových sloves

Present Perfect for life experience: questions with ever - Předpřítomný čas prostý pro vyjádření životní zkušenosti: otázky se výrazem "už někdy"

Reported speech - Nepřímá řeč

Basic sentence structure - Základní větná struktura

Anglická věta má vždy pevnou strukturu, které se můžete držet

Talking about past – past simple x past continuous - Jak mluvit o minulosti pomocí minulého času prostého a průběhového

Passive - part 1 - Trpný rod a jeho tvoření

Prepositions and adverbs - Předložky a příslovce

Has / Have got, What have you got? - Sloveso mít, Co to máš?

Tvary slovesa HAVE GOT

Past Continuous: positive, negative and questions - Minulý čas průběhový: kladné věty, záporné věty a otázky

Passive - part 2 - Trpný rod a jeho použití

Nouns and adjectives + -ing or infinitive - Podstatná jména a přídavná jména + -ing forma nebo infinitiv

Adverbs of Frequency - Frekvenční příslovce

Příslovce, která popisují četnost činností, jak často se něco děje

Have to, had to - Sloveso "muset" v přítomném a minulém čase

Determiners - Determinanty

Prepositions of place: in, from, on, at - Předložky místa: v, z, na, v / na

Anglické členy určité a neurčité

Should/shouldn't - "Měl by/neměl by"

Present perfect simple and continuous - Předpřítomný čas prostý a průběhový

Purpose clauses - Vedlejší věty účelové

Will future - Budoucí čas s WILL

Vyjádření rozhodnutí, slibů a myšlenek v budoucnosti pomocí WILL

Will for prediction - Budoucí čas s "will" pro předpovědi

Different uses of "would" - Různá použití slovesa "would"

Partitives - Slova pro dělení nepočitatelných substancí

Might, will be able to - Možná bude, bude moci

Past Perfect - Předminulý čas

Adjective suffixes - Přípony přídavných jmen

Adjectives as nouns - Přídavná jména užitá jako podstatná jména

Verb patterns - Slovesné vzorce

Present Continuous and Present Simple - Přítomný čas prostý a průběhový

Making comparisons: comparatives, a lot, much, a bit, (not) as ... as - Porovnávání: druhý stupeň, mnohem, o hodně, o trochu, (ne) tak ... jako

Might - Sloveso "mohlo by/možná bude"