Past Perfect
Předminulý čas

Past Perfect Simple 

- vyjadřuje, že se děj stal před jiným dějem v minulosti

- nebo, že se děj udál před určitým časem v minulosti

Tvoření

 had + past participle

I did not have any money because I had lost my handbag. - Neměla jsem žádné peníze, protože jsem ztratila kabelku.

Tim knew Paris so well because he had visited the city three times. - Tim znal Paříž tak dobře, protože ji třikrát navštívil.

He could only understand the film because he had read the novel. - Ten film pochopil jen proto, že četl ten román.

Kate had never been to an opera before yesterday. - Kate až do včerejška nikdy nebyla v opeře.

 - vyjadřuje, že nějaký děj začal v minulosti a pokračoval až do jiného děje v minulosti u sloves, která nemají průběhovou formu

We had had that motorbike for ten years before it broke down. - Tu motorku jsme měli deset let, než se rozbila.

By the time Andy finished the university, he had been in Cambridge for over five years. - Tou dobou, kdy Andy dokončil univerzity, byl v Cambridgi více než pět let.

 

 - pokud se děj v předminulém čase udál v určitý okamžik a pokud se ve větě vyskytují slovíčka "before" nebo "after", můžeme místo něj použít prostý minulý čas

 - slovíčka "before" a "after"  totiž už prozrazují, který děj se udál jako první, a který následoval, takže předminulý čas není povinný

She had visited her relatives in France once in 2003 before she moved in with them in 2006. - Své příbuzné ve Francii navštívila jednou v roce 2003, před tím než se k nim v roce 2006 nastěhovala.

She visited her relatives in France once in 2003 before she moved in with them in 2006. - Své příbuzné ve Francii navštívila jednou v roce 2003, před tím než se k nim v roce 2006 nastěhovala.

 Umístění příslovcí

 - příslovce jako například always, only, never, ever, still, just atd. se umisťují mezi had a past participle

Kate had never been to an opera before yesterday. - Kate až do včerejška nikdy nebyla v opeře.

testyvyuka