Use of Language
Pravidla užití jazyka

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny


seznam kapitol

Seznam lekcí

Present perfect simple vs. continuous - Předpřítomný čas prostý versus průběhový

Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se

Infinitive of purpose - Účelový infinitiv

"So" vs "such" - "Tak" versus "tak" "takový"

Quantifiers - Kvantifikátory

Too, too much, too many, (not) enough - "Příliš", "příliš mnoho" u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, "(ne) dost"

Future time clauses with when, as soon as, before, after, until - Vedlejší věty časové se spojkami "když", "jakmile", "než", "poté co", "dokud ne"

First conditional - První podmínková věta

Second conditional - Druhá podmínková věta

"Must have", "could have", "might have" + past participle - Spojení způsobového slovesa s minulým infinitivem

Participle clauses - Polovětné konstrukce s příčestím

"Wish" and "if only" + past perfect - "Přát si" a "kdyby jen" ve spojení s předminulým časem

Relative clauses with who, which, that and where - Vedlejší věty vztažné s výrazy "kdo", "který/á" a "kde"

Should, shouldn´t , must - Měl by, neměl by, musí

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?"

Present Perfect for giving news with just, yet and already - Předpřítomný čas pro oznamování zpráv a novinek s použitím "právě", "už"

Present continuous for future arrangements - Přítomný čas průběhový pro naplánované činnosti

Used to - Vyjádření minulých zvyků a činností opakovaných v minulosti

Future continuous and future simple - Budoucí čas průběhový a budoucí čas prostý

Reported speech - Nepřímá řeč

Passive - part 1 - Trpný rod a jeho tvoření

Passive - part 2 - Trpný rod a jeho použití

Determiners - Determinanty

Different uses of "would" - Různá použití slovesa "would"

Past Perfect - Předminulý čas

Adjectives as nouns - Přídavná jména užitá jako podstatná jména

Making comparisons: comparatives, a lot, much, a bit, (not) as ... as - Porovnávání: druhý stupeň, mnohem, o hodně, o trochu, (ne) tak ... jako

B1-Final test - Závěrečný test úrovně B1