Nepravidelná slovesaProzkoušet z nepravidelných sloves


Bez ohledu na lingvistické rozdělení, které je pro běžné uživatele a studenty angličtiny zbytečně složité, Vám přinášíme následující logické členění nepravidelných sloves.

Seskupení sloves, jejichž tvary mají podobné vzory tvoření, pomáhá vašemu mozku utvářet podobná spojení v paměti a tím se lépe a efektivněji učit. Stejně tak nabízíme hned několik způsobů procvičení, které pomohou pevně ukotvit nepravidelná slovesa ve vaší paměti, což je bezesporu účinnější metoda než mechanické učení tvarů seřazených podle abecedy.

Důležitý je tedy vždy první základní tvar – infinitiv, druhý tvar minulého času a třetí tvar příčestí minulého, který slouží k tvoření dalších slovesných časů a trpného rodu.

U některých sloves si můžete všimnou dvou tvarů, kde tvar pravidelného tvoření (koncovka –ed) je běžnější v americké angličtině.

Vždy věnujte pozornost správné výslovnosti!

No change! A-A-A

Všechny tři tvary slovesa jsou stejné.

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
beset play beset play beset play obklíčit
bet play bet play bet play sázet
bid play bid play bid play nabídnout (kolik)
broadcast play broadcast play broadcast play vysílat rozhlasem
burst play burst play burst play prasknout
cast play cast play cast play házet,vrhat, obsadit
cost play cost play cost play stát (kolik)
cut play cut play cut play řezat, krájet
forecast play forecast play forecast play předpovídat
hit play hit play hit play udeřit, zasáhnout
hurt play hurt play hurt play zranit, bolet
knit play knit play knit play plést
let play let play let play nechat
overset play overset play overset play přivést z míry
overspread play overspread play overspread play pokrýt
put play put play put play dát, položit
read play read play read play číst
recast play recast play recast play přelít
reset play reset play reset play znovu zasadit
rid play rid play rid play zbavit
set play set play set play položit, postavit
shut play shut play shut play zavřít
slit play slit play slit play rozříznout
split play split play split play rozštípnout
spread play spread play spread play prostřít, rozprostřít
thrust play thrust play thrust play vstrčit
upset play upset play upset play zvrhnout

One change! A-B-B

Základní tvar slovesa (infinitiv) je odlišný od dalších dvou tvarů, které jsou stejné.

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
bend play bent play bent play ohnout
bind play bound play bound play vázat
bleed play bled play bled play krvácet
break play broke play broken play lámat
breed play bred play bred play plodit
bring play brought play brought play přinést
build play built play built play stavět
burn play burned/burnt play burned/burnt play hořet, pálit
buy play bought play bought play kupovat
catch play caught play caught play chytit
cling play clung play clung play lpět
creep play crept play crept play lézt
deal play dealt play dealt play jednat, zabývat se
dig play dug play dug play kopat
dream play dreamed/dreamt play dreamed/dreamt play snít
feed play fed play fed play krmit
feel play felt play felt play cítit
fight play fought play fought play bojovat
find play found play found play nalézt
flee play fled play fled play prchat
fling play flung play flung play mrštit
get play got play got play dostat, obdržet
grind play ground play ground play mlít
hang play hung play hung play viset
have play had play had play mít, vlastnit
hear play heard play heard play slyšet
hold play held play held play držet, nepovolit
keep play kept play kept play držet
lay play laid play laid play položit
lead play led play led play vést
leap play leapt play leapt play skákat
learn play learnt play learnt play učit se
leave play left play left play opustit
lend play lent play lent play půjčit
lose play lost play lost play ztratit
make play made play made play dělat
mean play meant play meant play mínit
meet play met play met play potkat, poznat
melt play melted play melted play tát, tavit
misdeal play misdealt play misdealt play špatně rozdat karty
mislay play mislaid play mislaid play založit si
mislead play misled play misled play zavést, klamat
misunderstand play misunderstood play misunderstood play ne(po)rozumět
outshine play outshone play outshone play zářit jasněji než
outspread play outspread play outspread play rozprostřít
overcast play overcast play overcast play zatáhnout, zastřít
overfeed play overfed play overfed play překrmit, přetížit
overhang play overhung play overhung play převisnout
overhear play overheard play overheard play zaslechnout
overlay play overlaid play overlaid play potáhnout, zakrýt
overleap play overleapt play overleapt play přeskočit
overshoot play overshot play overshot play přestřelit
oversleep play overslept play overslept play zaspat
pay play paid play paid play platit
rebuild play rebuilt play rebuilt play přebudovat
relay play relaid play relaid play pokrýt, vysílat přenosem
rend play rent play rent play roztrhnout
repay play repaid play repaid play vrátit (peníze)
retell play retold play retold play převyprávět
rewind play rewound play rewound play převinout
say play said play said play říkat, říci
seek play sought play sought play hledat
seethe play seethed play seethed play vřít
sell play sold play sold play prodat
send play sent play sent play poslat
shave play shaved play shaved play holit se
shed play shed play shed play prolévat
shine play shone play shone play svítit, zářit
shoe play shod play shod play okovat
shoot play shot play shot play střílet
shred play shredded play shredded play drtit
shrive play shrived play shrived play zpovídat se
sit play sat play sat play sedět
sleep play slept play slept play spát
slide play slid play slid play klouzat (se)
sling play slung play slung play mrštit
slink play slunk play slunk play plížit se
smell play smelt play smelt play čichat, páchnout
speak play spoke play spoken play mluvit
speed play sped play sped play spěchat, regulovat rychlost
spell play spelt play spelt play hláskovat
spend play spent play spent play utratit (peníze), strávit (čas)
spill play spilt play spilt play rozlít
spin play spun play spun play příst
spit play spat play spat play plivat
spoil play spoilt play spoilt play zkazit (se)
stand play stood play stood play stát
stave play stove play stove play prorazit
stick play stuck play stuck play vězet, nalepit
sting play stung play stung play bodnout
strike play struck play struck play tlouct
string play strung play strung play navléct niť
sunburn play sunburnt play sunburnt play opálit (se)
sweep play swept play swept play mést
swing play swung play swung play houpat se
teach play taught play taught play vyučovat
tell play told play told play povědět
think play thought play thought play myslet
unbend play unbent play unbent play napřímit
unbind play unbound play unbound play odvázat
undersell play undersold play undersold play prodávat pod cenou
understand play understood play understood play rozumět
wake (up) play woke (up) play woken (up) play vzbudit (se)
waylay play waylaid play waylaid play číhat v záloze
wed play wedded play wedded play vzít si za choť
weep play wept play wept play plakat
win play won play won play vyhrát, získat, zvítězit
wind play wound play wound play navíjet
withhold play withheld play withheld play zadržet, odmítnout
withstand play withstood play withstood play odolat
wring play wrung play wrung play ždímat

One change! A-B-A

Tvar infinitivu a příčestí minulého je stejný, odlišný je pouze tvar minulého času.

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
become play became play become play stát se
come play came play come play přijít
overcome play overcame play overcome play porazit
overrun play overran play overrun play zaplavit
run play ran play run play běžet

Two changes! A-A-B

Tvar infinitivu a minulého času je stejný, odlišný je pouze tvar příčestí minulého.

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
underbid play underbid play underbidden play podbízet

All different! A-B-C

Tvary slovesa pro infinitiv, minulý čas a příčestí minulé jsou různé.

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
arise play arose play arisen play vzniknout
awake play awoke play awoken play probudit (se)
be play was, were play been play být
bear play bore play born play nést, rodit, narozen
beat play beat play beaten play bít, tlouci
begin play began play begun play začít
bite play bit play bitten play kousat
blow play blew play blown play foukat
choose play chose play chosen play vybrat si
dive play dove play dived play potápět se
do play did play done play dělat
draw play drew play drawn play táhnout, kreslit
drink play drank play drunk play pít
drive play drove play driven play hnát, jet, řídit
eat play ate play eaten play jíst
fall play fell play fallen play padat
fly play flew play flown play letět
forbid play forbade play forbidden play zakázat
forget play forgot play forgotten play zapomenout
forgive play forgave play forgiven play odpustit
forsake play forsook play forsaken play odpustit
freeze play froze play frozen play mrznout
give play gave play given play dát
go play went play gone play jít, jet
grow play grew play grown play růst
hide play hid play hidden play skrývat
kneel play knelt play knelt play pokleknout
know play knew play known play znát
lie play lay play lain play ležet
light play lit play lighted play zapálit
misgive play misgave play misgiven play vzbudit pochybnost
mistake play mistook play mistaken play mýlit se
mow play mowed play mown play žnout
outbid play outbade play outbidden play podat více v dražbě
outdo play outdid play outdone play překonat
outgo play outwent play outgone play předhonit
outgrow play outgrew play outgrown play přerůst
outride play outrode play outridden play předjet
outrun play outran play outrun play předběhnout
outwear play outwore play outworn play přetrvat
overbear play overbore play overborne play přemoct
overdo play overdid play overdone play přehánět
overdraw play overdrew play overdrawn play překročit úvěr
overeat play overate play overeaten play přejíst se
overgrow play overgrew play overgrown play přerůst
overlie play overlay play overlain play zalehnout
override play overrode play overridden play podupat, nedbat
oversee play oversaw play overseen play dohlížet na
overtake play overtook play overtaken play dohonit, překvapit
overthrow play overthrew play overthrown play porazit
partake play partook play partaken play podílet se na
ride play rode play ridden play jezdit na kole, jet koňmo
ring play rang play rung play zvonit
rise play rose play risen play vstát
rive play rived play riven play urvat
saw play sawed play sawn play řezat pilou
see play saw play seen play vidět
sew play sewed play sewn play šít
shake play shook play shaken play třást
shear play sheared play shorn play stříhat
show play showed play shown play ukázat
shrink play shrank play shrunk play scvrknout se
sing play sang play sung play zpívat
sink play sank play sunk play klesnout
slay play slew play slain play zabít
smite play smote play smitten play udeřit
sow play sowed play sown play sít
spring play sprang play sprung play skákat, hopsat
steal play stole play stolen play krást
stink play stank play stunk play zapáchat
strew play strewed play strewn play posypat
stride play strode play stridden play kráčet
strive play strove play striven play usilovat
swear play swore play sworn play přísahat
swell play swelled play swollen play otéct
swim play swam play swum play plavat
take play took play taken play vzít
tear play tore play torn play trhat
thrive play throve play thriven play dařit se
throw play threw play thrown play házet
tread play trod play trodden play šlapat
undergo play underwent play undergone play podstoupit
undertake play undertook play undertaken play podniknout
underwrite play underwrote play underwritten play pojistit
undo play undid play undone play rozvázat, zrušit
wear play wore play worn play nosit, mít na sobě
weave play wove play wowen play tkát
withdraw play withdrew play withdrawn play odvolat, vybrat
write play wrote play written play psát