TOP 1000 nejpoužívanějších anglických slov


Prozkoušet z TOP 1000 slov


Pořadí Anglicky Česky
1. the play (určitý člen)
2. of play ze, o (2. pád)
3. and play a
4. to play do
5. a play (neurčitý člen)
6. in play v
7. that play ten, ta, to, tamten
8. is play je
9. was play byl
10. he play on
11. for play pro
12. it play to
13. with play s
14. as play jak, jako, protože
15. on play na
16. be play být
17. at play v
18. by play u
19. i play
20. this play toto
21. not play ne (zápor)
22. but play ale
23. from play z
24. had play měl
25. which play který
26. have play mít
27. or play nebo
28. an play (neurčitý člen)
29. said play řekl
30. are play jsi
31. all play všichni
32. they play oni
33. his play jeho
34. were play byli
35. more play víc, více
36. would play by, bys, byste
37. their play jejich
38. some play některý, nějaký
39. year play rok
40. animal play zvíře
41. out play venku
42. one play jeden
43. than play než
44. other play jiný
45. will play vůle, chtít
46. when play když
47. them play je
48. could play mohl
49. new play nový
50. there play tam
51. food play jídlo
52. day play den
53. who play kdo
54. after play poté co
55. been play byl
56. has play
57. we play my
58. no play ne
59. time play čas
60. also play také
61. into play do
62. if play jestliže
63. so play tak
64. two play dva
65. percent play procento
66. about play okolo
67. human play člověk
68. first play první
69. such play takový
70. up play nahoru
71. what play co
72. thing play věc
73. am play jsem
74. any play některý
75. say play říci
76. do play dělat
77. book play kniha
78. now play nyní
79. my play můj
80. yes play ano
81. work play práce
82. you play ty, vy
83. computer play počítač
84. very play velmi, mnoho
85. last play poslední
86. over play přes
87. company play společnost
88. farm play farma
89. me play
90. these play tito
91. like play mít rád
92. go play jít
93. only play pouze
94. made play vyrobený
95. way play cesta
96. down play dolů
97. much play mnoho
98. most play většina, nejvíce
99. make play dělat
100. every play každý
101. being play tvor, bytí
102. may play smět, moci
103. oil play olej, ropa
104. good play dobrý
105. can play moci, konev
106. many play mnoho
107. before play dříve, předtím
108. great play velký
109. people play lidé
110. should play bych, bychom
111. our play náš, naše
112. country play země, venkov
113. month play měsíc
114. hello play ahoj
115. three play tři
116. upon play na, v
117. while play zatímco, chvíle
118. market play trh
119. life play život
120. then play pak
121. well play dobře, studna
122. place play místo
123. her play její
124. because play protože
125. even play dokonce, rovný
126. week play týden
127. she play ona
128. billion play bilion (am. miliarda)
129. where play kde
130. part play část
131. see play vidět
132. tax play daň, zdanit
133. did play dělal, opravdu
134. world play svět
135. little play malý, trochu
136. government play vláda
137. today play dnes
138. end play konec
139. might play mohl by, síla
140. back play zpět
141. without play bez
142. used play použil, použitý
143. never play nikdy
144. home play domov
145. wall play zeď, stěna
146. him play mu, ho, jemu, jeho, ním
147. order play objednat, přikázat, pořadí
148. set play nastavit, sada
149. analyst play analytik
150. began play začal
151. england play anglie
152. next play další
153. pig play prase
154. hi play ahoj
155. take play vzít, trvat
156. plant play rostlina, zasadit
157. thought play myslel, myšlenka
158. both play oba
159. just play jen, právě
160. went play šel
161. found play našel, založil
162. how play jak
163. still play stále, tichý
164. use play použít, užití
165. point play bod, pointa
166. million play milión
167. think play myslet
168. too play příliš (před adj), také
169. form play forma, formulář
170. man play muž
171. almost play skoro
172. get play dostat
173. come play přijít
174. put play dát, postavit, položit
175. long play dlouhý
176. stock play zásoba, akcie
177. under play pod
178. through play skrz
179. few play málo
180. technology play technologie
181. energy play energie
182. board play deska, prkno
183. since play od určité doby
184. cut play stříhat, sekat, seknout
185. night play noc
186. right play pravý, právo, správně
187. off play pryč, mimo, vypnutý
188. around play kolem
189. record play rekordní, záznam, zapsat
190. group play skupina
191. old play starý
192. number play číslo
193. against play proti, vůči
194. production play produkce, výroba
195. want play chtít
196. your play tvůj, váš
197. best play nejlepší
198. came play přišel, přijel
199. four play čtyři
200. word play slovo
201. men play mužové, osoby
202. product play produkt, výrobek
203. self play sám o sobě, sebe-
204. water play voda
205. industry play průmysl
206. hand play ruka
207. must play muset
208. major play významný, většinový
209. later play později
210. know play vědět, znát, umět
211. ever play někdy, vůbec
212. called play zvaný
213. open play otevřít, otevřený
214. making play dělat
215. top play vršek, horní, nejvyšší
216. show play ukázat
217. plan play plán
218. same play stejný
219. keep play držet
220. hour play hodina
221. however play nicméně
222. sport play sport
223. land play země, přistát
224. those play ti, tamti, těm
225. public play veřejný, veřejnost
226. read play číst
227. support play podpora, podporovat
228. give play dát
229. labour play práce
230. general play generál, hlavní
231. between play mezi
232. large play velký, rozsáhlý
233. news play noviny, zpravodajství
234. another play jiný, druhý
235. again play zase, opět
236. common play společný
237. consumer play spotřebitel
238. together play spolu, dohromady
239. live play žít
240. during play během
241. among play mezi
242. cost play cena, náklady, stát (o ceně)
243. student play student
244. development play rozvoj, vývoj
245. second play druhý, sekunda
246. report play report, zpráva, informovat
247. high play vysoký
248. fell play padal
249. run play běh, běžet, jezdit
250. round play kulatý, kolem, kolo
251. within play během
252. young play mladý
253. small play malý, drobný
254. question play otázka
255. rain play déšť, pršet
256. seen play viděný, viděl
257. yet play už, již, ještě, přesto
258. kind play laskavý, hodný, rod
259. need play potřebovat, potřeba
260. leg play noha
261. having play má, mající, po
262. turn play otočení, otočit
263. result play výsledek
264. mean play mínit, zamýšlet, drzý
265. help play pomoc, pomáhat
266. got play dostalý, dostal
267. according play podle, souhlasně
268. iraq play irák
269. london play londýn
270. area play plocha, oblast
271. here play tady, zde
272. name play jméno, jmenovat
273. cave play jeskyně
274. middle play střed, střední
275. nothing play nic
276. interest play zájem
277. early play brzo
278. able play schopen
279. morning play ráno
280. head play hlava
281. hard play tvrdý, těžký
282. far play daleko, vzdálený
283. chief play vedoucí, šéf
284. change play změnit, vyměnit, změna
285. national play národní
286. themselves play sami, sobě
287. program play program
288. growth play růst
289. known play známý
290. believe play věřit
291. side play strana, postranní
292. member play člen
293. meeting play mítink, schůzka, setkání
294. each play každý
295. let play nechat, dovolit
296. often play často
297. case play případ, kufr
298. several play několik
299. near play blízko, blízký
300. field play pole, obor
301. done play uděláno, hotovo
302. body play tělo
303. level play level, úroveň
304. control play kontrola
305. comrad play kamarád, druh
306. yesterday play včera
307. own play vlastní, vlastnit
308. friend play přítel, přítelkyně
309. tool play nástroj
310. ship play loď
311. low play minimum, nízký
312. allow play dovolit
313. dog play pes
314. law play zákon, právo
315. european play evropský
316. death play smrt
317. always play vždy, stále
318. soon play brzy
319. sleep play spát, spánek
320. economic play ekonomický
321. took play vzal
322. nation play národ
323. march play březen, pochodovat
324. average play průměr, průměrný
325. why play proč
326. party play party
327. going play jdoucí, chůze
328. trade play obchod
329. fear play strach
330. island play ostrov
331. rock play skála, hornina
332. wheat play pšenice
333. bond play svazek, záruka, dluhopis
334. profit play profit, zisk
335. investor play investor
336. house play dům
337. return play vrátit se, návrat
338. president play prezident
339. building play stavba, budova
340. once play jednou, kdysi
341. power play síla, moc, výkon
342. society play společnost, spolek
343. rat play krysa, zrádce, přeběhlík
344. including play včetně (2. p., čeho)
345. earth play země
346. city play město
347. mother play matka
348. look play pohled, dívat se
349. flood play záplava, zaplavit
350. sea play moře
351. least play nejméně
352. crop play plodina, úroda
353. snowball play narůstat, sněhová koule
354. king play král
355. risk play riziko, riskovat
356. white play bílá
357. whole play celek, celý, veškerý
358. supply play zásoba, nabídka, dodávat
359. given play dal, daný
360. school play škola
361. seven play sedm
362. past play minulost, minulý
363. future play budoucnost, budoucí
364. living play žijící
365. strong play silný
366. saw play pila, viděl, řezat
367. health play zdraví
368. grow play růst
369. door play dveře, brána
370. better play lépe, lepší
371. find play najít
372. bring play přinést
373. short play krátký
374. necessary play nutný
375. statement play sdělení, prohlášení
376. internet play internet
377. user play uživatel
378. less play méně
379. shall play mít za povinnost
380. five play pět
381. quarter play čtvrtina, čtvrtletí, kvartál
382. price play cena
383. bank play banka, břeh, lavička
384. call play volat, hovor
385. milk play mléko
386. whether play zda, jestli
387. term play termín
388. reason play důvod, rozum, úsudek
389. local play místní, lokální
390. station play stanice, nádraží
391. war play válka
392. told play řečený, min.čas od říci
393. enough play dost, celkem
394. education play vzdělání, výchova
395. condition play kondice, stav
396. although play ačkoliv
397. natural play přírodní, přirozený
398. full play plný
399. working play pracující, pracovní
400. street play ulice
401. paper play papír
402. increase play zvýšit (se), vzrůst
403. fall play pád, padat
404. either play buď, ani
405. design play dyzajn, vzhled, návrh
406. barrel play barel, sud
407. key play klíč
408. copy play kopie, kopírovat
409. though play ačkoliv
410. test play test, zkouška, zkoušet
411. peace play mír, klid
412. american play americký, američan
413. family play rodina
414. expected play očekávaný
415. earlier play časnější, dřívější, rannější
416. answer play odpověď, odpovědět
417. ago play před určitou dobou
418. rest play odpočinek, odpočívat
419. region play region, oblast, kraj
420. standard play standard, úroveň
421. spent play utratil
422. room play místnost, prostor
423. mind play úmysl, vadit, zlobit se
424. higher play vyšší, výš
425. gun play zbraň
426. training play trénink
427. chamber play komora, pokoj
428. economy play ekonomika, ekonomie, hospodaření
429. concern play záležitost, podnik, koncern
430. reader play čtenář
431. centre play centrum, střed
432. gave play dal, min.čas od dát
433. environment play prostředí, životní prostředí
434. wood play dřevo, hvozd
435. rose play zvýšil
436. post play pošta, poslat
437. online play online, napojený
438. corn play kukuřice
439. cent play cent
440. half play polovina
441. father play otec
442. international play mezinárodní
443. list play seznam
444. office play kancelář, úřad
445. himself play se, sám sebe, si
446. become play stát se, změnit stav na
447. park play park
448. history play historie
449. event play případ, událost
450. leader play vůdce, vedoucí, lídr
451. usually play obvykle
452. talk play hovořit, rozhovor
453. road play cesta, silnice
454. cause play způsobit, kauza, případ
455. study play studovat, studium, studie
456. rise play svah, vzestup, zvedat se
457. play play hra, hrát
458. light play světlo
459. age play věk, stáří, epocha
460. system play systém
461. ground play základ, země
462. global play globální
463. demand play poptávka, požadavek
464. speech play řeč, proslov
465. character play charakter
466. personal play osobní
467. january play leden
468. art play umění
469. eat play jíst
470. bushel play bušel (35,2 litru)
471. software play software
472. organization play organizace
473. north play sever, severní
474. media play média
475. something play něco
476. important play důležitý
477. clear play jasný, čistý
478. simple play jednoduchý
479. person play osoba
480. official play úřední, oficiální
481. away play pryč
482. possible play možný
483. mark play označit, oznámkovat, značka
484. heart play srdce
485. view play pohled, dívat se
486. united play spojený, jednotný
487. thursday play čtvrtek
488. step play krok, schod
489. sign play znak, podpis, podepsat
490. security play bezpečnost, zabezpečení
491. income play příjem
492. fire play oheň
493. table play stůl, deska, tabule
494. shore play břeh, pobřeží
495. share play podíl, rozdělit
496. pay play plat, platit
497. rate play sazba, míra, rychlost
498. institute play institut, organizace
499. beast play bestie, šelma
500. popular play populární
501. agency play agentura, činnost
502. thousand play tisíc
503. rather play raději, poněkud, spíše
504. produce play produkovat, vytvořit, výrobek
505. lot play los, podíl
506. behind play za, vzadu
507. already play již, už
508. ring play prsten, zvonit
509. poor play chudý, ubohý
510. hospital play nemocnice
511. fact play fakt, skutek, skutečnost
512. band play skupina, pásmo
513. whatever play cokoliv
514. previous play předchozí
515. detail play detail
516. wanted play chtěný, hledaný, kýžený
517. start play start, začátek
518. property play vlastnost, majetek
519. main play hlavní, vrchní
520. black play černá
521. tell play říci, říct
522. remain play zůstat
523. indeed play vlastně
524. hit play úder, uhodit, hit
525. department play oddělení
526. care play pečovat, starat se, péče
527. brother play bratr
528. agreement play smlouva, souhlas
529. line play linka, linie
530. grain play zrno, vlákno, obilí
531. bid play nabídka
532. usa play usa
533. crystal play krystal
534. boxer play boxer
535. palace play palác
536. letter play písmeno, dopis
537. boy play chlapec, hoch
538. brought play min.čas i trpný rod od přinést
539. project play projekt, návrh, navrhnout
540. application play aplikace
541. state play stav, společenská třída
542. sex play pohlaví, sex
543. forecast play předpověď
544. india play indie
545. single play jednotlivý, svobodný (ne ženatý)
546. nature play příroda, povaha
547. song play píseň
548. gone play min.čas od odejít, pryč, odešlý
549. real play skutečný
550. further play další, následující
551. front play přední (strana), čelit
552. fourth play čtvrtý
553. eight play osm
554. secret play tajný, tajemství
555. quite play zcela, docela, celkem
556. political play politický
557. free play volný, svobodný, zdarma
558. central play centrální, ústřední
559. toward play (směrem) k
560. size play velikost, rozměr
561. reading play čtení, čtoucí
562. inside play uvnitř, vnitřní
563. church play kostel
564. expect play očekávat
565. despite play navzdory
566. council play (městská) rada, koncil
567. bill play účet
568. bad play špatný
569. action play akce, činnost
570. understand play rozumět
571. sell play prodat
572. red play červená
573. individual play individuální, jedinec
574. europe play evropa
575. egg play vejce
576. division play divize, skupina, dělení
577. deal play dohoda, obchod, jednat
578. basis play báze, základ
579. try play zkusit, pokus
580. speak play mluvit, hovořit
581. social play sociální
582. research play výzkum
583. offer play nabídka, nabízet
584. modern play moderní
585. memory play paměť, vzpomínka
586. knew play věděl
587. drink play pít, nápoj
588. clean play čistý, čistit
589. carry play nosit, vozit
590. build play stavět, budovat
591. window play okno
592. watch play hlídat, sledovat, hodinky
593. sit play sedět
594. reported play min.čas i trpný rod od oznámit
595. per play na, za
596. model play model
597. bread play chleba, pečivo
598. box play krabice, box
599. bag play taška
600. april play duben
601. example play příklad
602. instruction play instrukce, pokyn
603. card play karta, lístek
604. develop play rozvíjet, rozvinout
605. send play poslat
606. cell play buňka, cela
607. search play hledání, hledat
608. japan play japonsko
609. trading play obchodování
610. dream play sen
611. sent play poslal
612. money play peníze
613. farmer play farmář, zemědělec
614. east play východ, východní
615. club play klub
616. bed play postel
617. problem play problém
618. opinion play názor, mínění
619. big play velký
620. special play speciální, mimořádný
621. sound play zvuk, znít
622. outside play vnější, venku
623. mountain play hora, pohoří
624. lay play položit, poloha
625. late play pozdě, opožděn
626. effect play efekt, účinek
627. community play komunita
628. attack play útok
629. seem play vypadat, jevit se
630. lose play ztratit
631. face play tvář, obličej
632. draw play kreslit, remíza, táhnout
633. difficulty play obtížně
634. cat play kočka
635. article play článek
636. argument play argument
637. violence play násilí
638. resolution play rezoluce, usnesení, řešení
639. purpose play účel
640. operation play operace
641. investment play investice, investování
642. force play síla, moc, nutit
643. expert play expert, odborník
644. authority play autorita
645. bush play keř, křoví
646. unit play jednotka
647. population play populace
648. note play poznámka, nota
649. net play síť, čistý
650. loss play ztráta, prohra
651. chemical play chemikálie, chemický
652. chain play řetěz, řetězit
653. green play zelená
654. financial play finanční
655. executive play výkonný (orgán), exekutiva
656. drop play kapka, spadnout, klesnout
657. data play data, údaje
658. close play zavřít, blízký
659. move play pohyb, hýbat (se), stěhovat
660. spend play utratit, strávit (čas)
661. contract play kontrakt
662. stop play zastavit, zastávka
663. gain play zisk
664. network play síť, pletivo
665. sold play prodaný
666. english play anglický, angličan
667. asked play žádaný, tázaný
668. sunday play neděle
669. lost play ztracený
670. happen play stát (se), podařit
671. film play film
672. doing play dělání, dělající
673. conservative play konzervativní
674. sure play jistý, jistě
675. sugar play cukr
676. secretary play sekretářka
677. follow play sledovat, následovat
678. don't play ne-, ne aby
679. complete play celkový, úplný, zkompletovat
680. writing play písmo, psaní
681. win play vyhrát
682. summer play léto
683. south play jih, jižní
684. root play kořen
685. love play láska, milovat
686. fly play let, létat, moucha
687. edition play edition, vydání
688. different play rozdílný, různý
689. winner play víťez
690. service play servis, služba
691. nearly play skoro
692. left play levý
693. job play práce, zaměstnání
694. growing play rostoucí
695. friday play pátek
696. edit play úprava, upravit
697. driving play řízení
698. director play ředitel, režisér
699. danger play nebezpečí
700. daily play denní, deník
701. court play kurt, dvůr
702. biggest play největší
703. available play dostupný
704. added play přidáno
705. above play nad, výše
706. write play psát
707. town play město
708. star play hvězda
709. season play sezona, období
710. science play věda
711. northern play severní
712. none play žádný
713. movement play pohyb
714. library play knihovna
715. largest play nejširší
716. direction play směr, řízení, adresa
717. block play blokovat, kvádr
718. bit play kousek, ostří
719. bird play pták
720. wild play divoký
721. weather play počasí
722. tree play strom
723. skin play kůže, slupka
724. recent play nedávný, moderní
725. fruit play ovoce
726. committee play komise, výbor, opatrovník
727. century play století
728. car play auto
729. dollar play dolar
730. settle play pevně uložit
731. wind play vítr
732. electronic play elektronický
733. limited play omezený
734. space play prostor, vesmír
735. coal play uhlí
736. retail play maloobchod, prodávat v malém
737. trader play obchodník
738. cow play kráva
739. moment play moment, okamžik, chvilka
740. enemy play nepřítel, nepřátelský
741. grand play velkolepý
742. beyond play za, přes, dál
743. scientist play vědec
744. actor play herec
745. west play západ
746. really play opravdu
747. minister play ministr
748. meet play potkat
749. hundred play sto
750. except play s výjimkou, kromě, vyloučit
751. continue play pokračovat
752. award play cena, ocenit
753. worldwide play světový
754. university play univerzita
755. insurance play pojištění
756. harvest play sklizeň, úroda
757. facility play zařízení, příslušenství
758. document play dokument
759. capable play schopný
760. stat play termostat
761. sort play druh, třídit
762. solution play řešení
763. section play sekce, úsek, část
764. police play policie
765. lead play vést, být v čele
766. chair play židle
767. hold play držet (se), obsahovat
768. discussion play diskuze
769. definition play definice
770. dead play mrtvý
771. cloth play látka
772. certain play jistý, určitý, spolehlivý
773. born play narozený
774. benefit play výhoda, prospěch
775. appeal play prosba
776. annual play roční
777. until play dokud, až do, než
778. total play celkový
779. till play
780. story play příběh
781. river play řeka
782. process play proces
783. male play muž, mužský
784. looking play hledící, vypadající
785. instance play příklad, příležitost
786. include play obsahovat, zahrnout
787. following play následující, sledující
788. delivery play doručení
789. cover play pokrýt, obal
790. contact play kontakt
791. bridge play most
792. break play zlom, rozbít
793. below play pod
794. baby play dítě
795. aid play pomoc, podpora
796. affair play věc, událost, poměr
797. smith play kovář, kovat
798. farming play farmaření, zemědělský
799. web play web
800. union play unie, sdružení
801. travel play cestovat, cestování
802. ten play deset
803. target play terč, cíl
804. subject play subjekt, předmět
805. stand play stát, zastupovat
806. position play pozice, místo
807. music play hudba
808. hill play kopec
809. hear play slyšet
810. happy play štastný
811. especially play speciálně
812. credit play úvěr
813. conference play konference
814. commission play komise, pověření, pověřit
815. cold play studený, nachlazení
816. act play akt, skutek, čin, jednat
817. account play účet
818. neither play ani
819. certainly play určitě, rozhodně, jistě
820. heavy play těžký, silný
821. consider play považovat
822. separate play oddělit
823. machine play stroj
824. center play centrum, střed
825. seed play semeno, osít
826. technical play technický
827. architecture play architektura
828. preparation play příprava
829. range play rozsah, pásmo, střelnice
830. export play export, vývoz
831. comment play poznámka, komentovat
832. snip play střih, stříhat
833. revenue play příjem, příjmy
834. crude play sprostý, surový
835. debt play dluh
836. customer play zákazník
837. yield play výnos, ustoupit
838. taken play zaujatý, přijatý
839. novel play román
840. lord play lord, pán
841. grown play dospělý, vypěstovaný
842. remember play pamatovat
843. positive play pozitivní
844. video play video
845. children play děti
846. hay play seno
847. critic play kritik, kritický
848. battle play bitva
849. yard play dvůr, yard (91 cm)
850. voice play hlas
851. tail play ocas, ohon
852. strategy play strategie
853. opportunity play příležitost
854. matter play záležitost, oblast
855. type play typ, psát
856. third play třetí, třetina
857. strange play divný, zvláštní, podivný
858. ready play připravený
859. reaction play reakce
860. push play tlačit
861. published play publikován
862. perhaps play možná
863. partner play partner
864. military play armáda
865. join play spoj, připojit
866. idea play idea, nápad, myšlenka
867. everyone play každý, kdokoliv
868. else play jiný
869. army play armáda
870. ahead play před (místně)
871. using play s použitím
872. train play vlak
873. theory play teorie
874. sometime play někdy, kdysi
875. six play šest
876. scale play měřítko, škála
877. reach play dosáhnout
878. prospect play vyhlídka, hledat
879. occasion play příležitost, důvod
880. needed play potřeboval
881. language play jazyk, řeč
882. impact play dopad, náraz, narazit
883. equal play rovnat se
884. double play dvojitý
885. comparison play srovnání, přirovnání
886. comfort play komfort, pohodlí
887. boat play loď, člun
888. base play základ, základna
889. maize play kukuřice, kukuřičný
890. barn play stodola
891. various play různý
892. task play úkol
893. sector play sektor, úsek
894. print play tisk, tisknout
895. present play přítomnost, přítomný
896. policy play politika
897. pleasure play radost
898. method play metoda
899. management play menežment
900. limit play limit, omezit
901. likely play pravděpodobný, asi
902. leave play opustit, odejít
903. internal play interní, vnitřní
904. instead play raději, místo toho
905. chance play šance
906. hair play vlasy
907. generally play obvykle, obecně, běžně
908. foundation play založení, nadace
909. female play žena, ženský
910. experience play zkušenost
911. domestic play domácí
912. cup play pohár, hrnek
913. count play počet, spočítat
914. com play
915. birth play narození
916. attempt play pokus
917. asset play aktivum, výhoda, klad, přínos
918. sun play slunce
919. capacity play kapacita
920. true play pravda, pravdivý
921. object play objekt, předmět
922. instrument play nástroj
923. hope play naděje doufat
924. cross play kříž
925. tent play stan
926. journal play časopis, noviny
927. stored play uložený, uskladněný
928. add play přidat, sčítat
929. jump play skok, skočit
930. branch play větev, odvětví, obor
931. eaten play snědený
932. cooking play vaření
933. complex play komplex, souhrn
934. brand play značka
935. shell play skořápka, ulita, loupat
936. exchange play výměna, vyměnit
937. decline play pokles, úpadek
938. index play index, seznam, rejstřík
939. worry play starost, dělat si starosti
940. gold play zlato
941. manager play manažer, vedoucí
942. benchmark play srovnávací test, měřítko
943. harish play
944. us play nás
945. i'm play já jsem
946. im play já jsem
947. i´m play já jsem
948. philip play filip
949. china play čína
950. worked play pracoval
951. evil play zlo, zlý
952. picture play obraz
953. message play zpráva
954. sing play zpívat
955. royal play královský, panovnický
956. review play recenze, zhodnotit
957. publisher play nakladatel, vydavatel
958. patient play pacient
959. majority play většina
960. longer play delší
961. june play červen
962. intention play záměr, úmysl
963. giving play dávat
964. entire play
965. duty play povinnost, oddanost
966. damage play škoda, ztráta, poškodit
967. conflict play konflikt
968. across play přes, napříč, křížem
969. worth play
970. wise play moudrost, moudrý
971. whose play čí?
972. stay play zůstat, pobyt
973. spending play
974. seemed play
975. rich play bohatý
976. responsible play zodpovědný
977. request play žádost, žádat
978. pretty play pěkný, půvabný
979. normal play normální
980. information play informace
981. ending play konec, končící, smrt
982. due play
983. broke play zlomil
984. association play asociace, sdružení
985. worker play dělník, pracovník
986. wing play křídlo
987. stone play kámen, kamenný
988. shock play šokovat, otřes
989. sense play smysl
990. seat play
991. remove play odstranit, vyjmout, sundat
992. provide play poskytovat, zásobit
993. match play zápas
994. master play
995. length play délka
996. chicago play
997. god play dobrý, dobře
998. garden play zahrada
999. foot play stopa
1000. focus play zaostřit