TOP 500 nejpoužívanějších anglických slov


Prozkoušet z TOP 500 slov


Pořadí Anglicky Česky
1. the play (určitý člen)
2. of play ze, o (2. pád)
3. and play a
4. to play do
5. a play (neurčitý člen)
6. in play v
7. that play ten, ta, to, tamten
8. is play je
9. was play byl
10. he play on
11. for play pro
12. it play to
13. with play s
14. as play jak, jako, protože
15. on play na
16. be play být
17. at play v
18. by play u
19. i play
20. this play toto
21. not play ne (zápor)
22. but play ale
23. from play z
24. had play měl
25. which play který
26. have play mít
27. or play nebo
28. an play (neurčitý člen)
29. said play řekl
30. are play jsi
31. all play všichni
32. they play oni
33. his play jeho
34. were play byli
35. more play víc, více
36. would play by, bys, byste
37. their play jejich
38. some play některý, nějaký
39. year play rok
40. animal play zvíře
41. out play venku
42. one play jeden
43. than play než
44. other play jiný
45. will play vůle, chtít
46. when play když
47. them play je
48. could play mohl
49. new play nový
50. there play tam
51. food play jídlo
52. day play den
53. who play kdo
54. after play poté co
55. been play byl
56. has play
57. we play my
58. no play ne
59. time play čas
60. also play také
61. into play do
62. if play jestliže
63. so play tak
64. two play dva
65. percent play procento
66. about play okolo
67. human play člověk
68. first play první
69. such play takový
70. up play nahoru
71. what play co
72. thing play věc
73. am play jsem
74. any play některý
75. say play říci
76. do play dělat
77. book play kniha
78. now play nyní
79. my play můj
80. yes play ano
81. work play práce
82. you play ty, vy
83. computer play počítač
84. very play velmi, mnoho
85. last play poslední
86. over play přes
87. company play společnost
88. farm play farma
89. me play
90. these play tito
91. like play mít rád
92. go play jít
93. only play pouze
94. made play vyrobený
95. way play cesta
96. down play dolů
97. much play mnoho
98. most play většina, nejvíce
99. make play dělat
100. every play každý
101. being play tvor, bytí
102. may play smět, moci
103. oil play olej, ropa
104. good play dobrý
105. can play moci, konev
106. many play mnoho
107. before play dříve, předtím
108. great play velký
109. people play lidé
110. should play bych, bychom
111. our play náš, naše
112. country play země, venkov
113. month play měsíc
114. hello play ahoj
115. three play tři
116. upon play na, v
117. while play zatímco, chvíle
118. market play trh
119. life play život
120. then play pak
121. well play dobře, studna
122. place play místo
123. her play její
124. because play protože
125. even play dokonce, rovný
126. week play týden
127. she play ona
128. billion play bilion (am. miliarda)
129. where play kde
130. part play část
131. see play vidět
132. tax play daň, zdanit
133. did play dělal, opravdu
134. world play svět
135. little play malý, trochu
136. government play vláda
137. today play dnes
138. end play konec
139. might play mohl by, síla
140. back play zpět
141. without play bez
142. used play použil, použitý
143. never play nikdy
144. home play domov
145. wall play zeď, stěna
146. him play mu, ho, jemu, jeho, ním
147. order play objednat, přikázat, pořadí
148. set play nastavit, sada
149. analyst play analytik
150. began play začal
151. england play anglie
152. next play další
153. pig play prase
154. hi play ahoj
155. take play vzít, trvat
156. plant play rostlina, zasadit
157. thought play myslel, myšlenka
158. both play oba
159. just play jen, právě
160. went play šel
161. found play našel, založil
162. how play jak
163. still play stále, tichý
164. use play použít, užití
165. point play bod, pointa
166. million play milión
167. think play myslet
168. too play příliš (před adj), také
169. form play forma, formulář
170. man play muž
171. almost play skoro
172. get play dostat
173. come play přijít
174. put play dát, postavit, položit
175. long play dlouhý
176. stock play zásoba, akcie
177. under play pod
178. through play skrz
179. few play málo
180. technology play technologie
181. energy play energie
182. board play deska, prkno
183. since play od určité doby
184. cut play stříhat, sekat, seknout
185. night play noc
186. right play pravý, právo, správně
187. off play pryč, mimo, vypnutý
188. around play kolem
189. record play rekordní, záznam, zapsat
190. group play skupina
191. old play starý
192. number play číslo
193. against play proti, vůči
194. production play produkce, výroba
195. want play chtít
196. your play tvůj, váš
197. best play nejlepší
198. came play přišel, přijel
199. four play čtyři
200. word play slovo
201. men play mužové, osoby
202. product play produkt, výrobek
203. self play sám o sobě, sebe-
204. water play voda
205. industry play průmysl
206. hand play ruka
207. must play muset
208. major play významný, většinový
209. later play později
210. know play vědět, znát, umět
211. ever play někdy, vůbec
212. called play zvaný
213. open play otevřít, otevřený
214. making play dělat
215. top play vršek, horní, nejvyšší
216. show play ukázat
217. plan play plán
218. same play stejný
219. keep play držet
220. hour play hodina
221. however play nicméně
222. sport play sport
223. land play země, přistát
224. those play ti, tamti, těm
225. public play veřejný, veřejnost
226. read play číst
227. support play podpora, podporovat
228. give play dát
229. labour play práce
230. general play generál, hlavní
231. between play mezi
232. large play velký, rozsáhlý
233. news play noviny, zpravodajství
234. another play jiný, druhý
235. again play zase, opět
236. common play společný
237. consumer play spotřebitel
238. together play spolu, dohromady
239. live play žít
240. during play během
241. among play mezi
242. cost play cena, náklady, stát (o ceně)
243. student play student
244. development play rozvoj, vývoj
245. second play druhý, sekunda
246. report play report, zpráva, informovat
247. high play vysoký
248. fell play padal
249. run play běh, běžet, jezdit
250. round play kulatý, kolem, kolo
251. within play během
252. young play mladý
253. small play malý, drobný
254. question play otázka
255. rain play déšť, pršet
256. seen play viděný, viděl
257. yet play už, již, ještě, přesto
258. kind play laskavý, hodný, rod
259. need play potřebovat, potřeba
260. leg play noha
261. having play má, mající, po
262. turn play otočení, otočit
263. result play výsledek
264. mean play mínit, zamýšlet, drzý
265. help play pomoc, pomáhat
266. got play dostalý, dostal
267. according play podle, souhlasně
268. iraq play irák
269. london play londýn
270. area play plocha, oblast
271. here play tady, zde
272. name play jméno, jmenovat
273. cave play jeskyně
274. middle play střed, střední
275. nothing play nic
276. interest play zájem
277. early play brzo
278. able play schopen
279. morning play ráno
280. head play hlava
281. hard play tvrdý, těžký
282. far play daleko, vzdálený
283. chief play vedoucí, šéf
284. change play změnit, vyměnit, změna
285. national play národní
286. themselves play sami, sobě
287. program play program
288. growth play růst
289. known play známý
290. believe play věřit
291. side play strana, postranní
292. member play člen
293. meeting play mítink, schůzka, setkání
294. each play každý
295. let play nechat, dovolit
296. often play často
297. case play případ, kufr
298. several play několik
299. near play blízko, blízký
300. field play pole, obor
301. done play uděláno, hotovo
302. body play tělo
303. level play level, úroveň
304. control play kontrola
305. comrad play kamarád, druh
306. yesterday play včera
307. own play vlastní, vlastnit
308. friend play přítel, přítelkyně
309. tool play nástroj
310. ship play loď
311. low play minimum, nízký
312. allow play dovolit
313. dog play pes
314. law play zákon, právo
315. european play evropský
316. death play smrt
317. always play vždy, stále
318. soon play brzy
319. sleep play spát, spánek
320. economic play ekonomický
321. took play vzal
322. nation play národ
323. march play březen, pochodovat
324. average play průměr, průměrný
325. why play proč
326. party play party
327. going play jdoucí, chůze
328. trade play obchod
329. fear play strach
330. island play ostrov
331. rock play skála, hornina
332. wheat play pšenice
333. bond play svazek, záruka, dluhopis
334. profit play profit, zisk
335. investor play investor
336. house play dům
337. return play vrátit se, návrat
338. president play prezident
339. building play stavba, budova
340. once play jednou, kdysi
341. power play síla, moc, výkon
342. society play společnost, spolek
343. rat play krysa, zrádce, přeběhlík
344. including play včetně (2. p., čeho)
345. earth play země
346. city play město
347. mother play matka
348. look play pohled, dívat se
349. flood play záplava, zaplavit
350. sea play moře
351. least play nejméně
352. crop play plodina, úroda
353. snowball play narůstat, sněhová koule
354. king play král
355. risk play riziko, riskovat
356. white play bílá
357. whole play celek, celý, veškerý
358. supply play zásoba, nabídka, dodávat
359. given play dal, daný
360. school play škola
361. seven play sedm
362. past play minulost, minulý
363. future play budoucnost, budoucí
364. living play žijící
365. strong play silný
366. saw play pila, viděl, řezat
367. health play zdraví
368. grow play růst
369. door play dveře, brána
370. better play lépe, lepší
371. find play najít
372. bring play přinést
373. short play krátký
374. necessary play nutný
375. statement play sdělení, prohlášení
376. internet play internet
377. user play uživatel
378. less play méně
379. shall play mít za povinnost
380. five play pět
381. quarter play čtvrtina, čtvrtletí, kvartál
382. price play cena
383. bank play banka, břeh, lavička
384. call play volat, hovor
385. milk play mléko
386. whether play zda, jestli
387. term play termín
388. reason play důvod, rozum, úsudek
389. local play místní, lokální
390. station play stanice, nádraží
391. war play válka
392. told play řečený, min.čas od říci
393. enough play dost, celkem
394. education play vzdělání, výchova
395. condition play kondice, stav
396. although play ačkoliv
397. natural play přírodní, přirozený
398. full play plný
399. working play pracující, pracovní
400. street play ulice
401. paper play papír
402. increase play zvýšit (se), vzrůst
403. fall play pád, padat
404. either play buď, ani
405. design play dyzajn, vzhled, návrh
406. barrel play barel, sud
407. key play klíč
408. copy play kopie, kopírovat
409. though play ačkoliv
410. test play test, zkouška, zkoušet
411. peace play mír, klid
412. american play americký, američan
413. family play rodina
414. expected play očekávaný
415. earlier play časnější, dřívější, rannější
416. answer play odpověď, odpovědět
417. ago play před určitou dobou
418. rest play odpočinek, odpočívat
419. region play region, oblast, kraj
420. standard play standard, úroveň
421. spent play utratil
422. room play místnost, prostor
423. mind play úmysl, vadit, zlobit se
424. higher play vyšší, výš
425. gun play zbraň
426. training play trénink
427. chamber play komora, pokoj
428. economy play ekonomika, ekonomie, hospodaření
429. concern play záležitost, podnik, koncern
430. reader play čtenář
431. centre play centrum, střed
432. gave play dal, min.čas od dát
433. environment play prostředí, životní prostředí
434. wood play dřevo, hvozd
435. rose play zvýšil
436. post play pošta, poslat
437. online play online, napojený
438. corn play kukuřice
439. cent play cent
440. half play polovina
441. father play otec
442. international play mezinárodní
443. list play seznam
444. office play kancelář, úřad
445. himself play se, sám sebe, si
446. become play stát se, změnit stav na
447. park play park
448. history play historie
449. event play případ, událost
450. leader play vůdce, vedoucí, lídr
451. usually play obvykle
452. talk play hovořit, rozhovor
453. road play cesta, silnice
454. cause play způsobit, kauza, případ
455. study play studovat, studium, studie
456. rise play svah, vzestup, zvedat se
457. play play hra, hrát
458. light play světlo
459. age play věk, stáří, epocha
460. system play systém
461. ground play základ, země
462. global play globální
463. demand play poptávka, požadavek
464. speech play řeč, proslov
465. character play charakter
466. personal play osobní
467. january play leden
468. art play umění
469. eat play jíst
470. bushel play bušel (35,2 litru)
471. software play software
472. organization play organizace
473. north play sever, severní
474. media play média
475. something play něco
476. important play důležitý
477. clear play jasný, čistý
478. simple play jednoduchý
479. person play osoba
480. official play úřední, oficiální
481. away play pryč
482. possible play možný
483. mark play označit, oznámkovat, značka
484. heart play srdce
485. view play pohled, dívat se
486. united play spojený, jednotný
487. thursday play čtvrtek
488. step play krok, schod
489. sign play znak, podpis, podepsat
490. security play bezpečnost, zabezpečení
491. income play příjem
492. fire play oheň
493. table play stůl, deska, tabule
494. shore play břeh, pobřeží
495. share play podíl, rozdělit
496. pay play plat, platit
497. rate play sazba, míra, rychlost
498. institute play institut, organizace
499. beast play bestie, šelma
500. popular play populární